Rotary Club of Bombay Hanging Garden - Rotary India

Contact:
9820293232
Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:29-May-2023

Birthday

 1. Manish Shah Dr.
  01-05
 2. Devdatt T. Kapadia Dr.
  12-05
 3. Mehul A. Mehta
  21-05
 4. Deepak Zaveri
  23-05
 5. Dr. Maya B. Kirpalani
  25-05
 6. Bhadrika Shroff
  26-05

Anniversary

 1. Sangita Maru
  05-05
 2. Nitin R Shah
  06-05
 3. Paresh Panchmatiya
  07-05
 4. Shailesh Dalal
  09-05
 5. Prabha Venkatesh Rao
  12-05
 6. Amit Dhingra
  13-05
 7. Prabodh Gangar
  22-05
 8. Prakash D. Shah
  25-05
 9. Rajesh Sheth Dr.
  27-05
 10. Devang Indravadan Shah
  28-05

Events

No Data Found..!